מונחים בתחום הנדל"ן

משרד עורכי דין - אביב טסה - מילון מונחים
אסיפה כללית
האסיפה הכללית הינה הגוף שבוחר את נציגות הבית המשותף. האסיפה הכללית מורכבת מכל בעלי הדרות בבית המשותף.
 
בית הראוי להירשם כבית משותף
בית הראוי להירשם כבית משותף הינו בית שבהתאם לקריטריונים של חוק המקרקעין, ניתן לרושמו בפנקס הבתים המשותפים אולם מסיבה זו או אחרת, טרם נרשם כבית משותף.
בית משותף
חוק המקרקעין, תשכ”ט-1969 מגדיר בית משותף:
א. כבית שיש בו שתי דירות או יותר ואפשר לזהות כל אחת מהן כיחידה שלמה ונפרדת.
ב. שני בתים ארו יותר שבכל אחד מהם יש דירה אחת או יותר והבתים הוקמו על חלקה או חלקות שאינן ניתנות לחלוקה באופן שכל בית יעמוד על חלקה נפרדת.
ג. שני בתים או יותר שיש להם מתקנים משותפים.
 

בעלות במושע
בעלות משותפת במקרקעין. בעלות במקרקעין תוגדר כבעלות במושע כשלא ניתן לייחד את הבעלות בחלק מסוים של המקרקעין.

הוצאות ניהול
הוצאות שנועדו לכסות את ההוצאות הכרוכות בניהול הבית המשותף אשר נגבה על ידי נציג

הצמדה
בכל בית משותף ישנם שטחים המוגדרים כרכוש משותף. “הצמדה” היא לקיחת חלק מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה מסוימת. למשל הצמדה של חניה או מחסן לדירה מסוימת.
 

השגת גבול
כניסה למקרקעין שלא כדין.

חוק הבתים המשותפים
חוק הבתים המשותפים, תשכ”ט-1969, מסדיר את כל הנושאים הקשורים לניהול הבית המשותף.

מפקח על הבתים המשותפים/ מפקח על רישום המקרקעין
המפקח על הבתים המשותפים הינו עובד ציבור שסמכויותיו הוסדרו בחוק המקרקעין. למפקח על הבתים המשותפים סמכויות שיפוטיות וסמכויות מינהליות. סמכויותיו השיפוטיות של המפקח ל רישום המקרקעין הן כשל הסמכויות הנתונות לשופט שלום, והחלטותיו ניתנות להוצאה לפועל ולאכיפה.

מקרקעין לא מוסדרים
מקרקעין לא מוסדרים הינם מקרקעין אשר טרם עברו הליכי הסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין. רישומם של המקרקעין הלא מוסדרים נעשה בפנקס השטרות. רישום זה מהווה ראיה לכאורה לתוכנו.

מקרקעין מוסדרים
מקרקעין מוסדרים הינם מקרקעין אשר עברו הליכי הסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין, תשכ”ט-1969. מקרקעין מוסדרים רשומים בפנקס הזכויות ורישומם מהוה ראיה חותכת.

נציגות בית משותף
חוק המקרקעין, תשכ”ט- 1969 קובע כי בכל בית משותף תיכון נציגות שתפעל לפי הוראות התקנון. נציגות הבית המשותף הינה הגוף האחראי על החזקתו התקינה של הבית, הרכוש המשותף והניהול השוטף שלו ועל פי החוק משמשת גם כמורשה של בעלי הדירות. נציגות הבית המשותף יכולה להיות מורכבת מחבר אחד בלבד ומעלה אך לא יותר מחמישה חברים.

נציגות זמנית
בית שנרשם כבית משותף צריך להיות מנוהל ומתוחזק על ידי נציגות הבית המשותף שנבחרה באסיפה הכללית בדעת רוב. אולם עד לכינונה של האסיפה הכללית יש צורך בבחירת נציות זמנית שתפעל על לבחירתה של נציגות קבועה באסיפה הכללית. בחירת הנציגות הזמנית תיעשה לפי המלצתם של מחצית הדירות בבית המשותף. במידה והמלצה כזו לא נתקבלה, רשאי המפקח על הבתים המשותפים למנות נציגות זמנית לפי שיקול דעתו.

ספר החלטות
כל החלטה המתקבלת כדין בהתאם להוראות התקנון על ידי בעלי הדירות במסגרת האסיפה הכללית נרשמת בספר ההחלטות. כל החלטה שנרשמה בספר ההחלטות מחייבת את בעלי הדירות שנהיו בעלי דירות לאחר קבלת ההחלטה.

פנקס הבתים המשותפים
פנקס המתנהל בלשכות רישום המקרקעין השונות ובו רשומים הבתים שלגביהם ניתן צו רישום בית משותף על ידי המפקח על רישום במקרקעין.
 
פנקס הזכויות
פנקס הזכויות הינו פנקס המצוי בלשכות רישום המקרקעין, ובו רשומים המקרקעין אשר עברו הליכי הסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], תשכ”ט- 1969.
 

פנקס השטרות
פנקס המצוי אף הוא בלשכות רישום המקרקעין השונות, ובו רשומים המקרקעין אשר טרם עברו הליכי הסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], תשכ”ט-1969.

רוב דרוש
החלטות שונות בבית המשותף דורשות רוב קולות של בעלי זכויות בבית המשותף אשר משתנה מהחלטה להחלטה. לעיתים לא די בהסכמתם של רוב בעלי הדירות בבית המשותף ונדרש רוב של 2/3 מבעלי הדירות בבית המשותף כמו למשל במקרה של שינוי תקנון.

רישום בית משותף בטאבו
בית הראוי להירשם כבית משותף, קרי בית העונה על קריטריונים ל בית משותף, צריך להירשם בפנקס הבתים המשותפים המצוי בלשכת רישום המקרקעין. רישום בית משותף בטאבו הינו הליך מורכב וסבוך.

רכוש משותף
מוגדר בחוק המקרקעין כחלק שיורי שאינו רשום כדירה למשל: מעלית, גג הבניין, חדר המדרגות, לובי הבניין, הקירות החיצוניים וכדומה.
 
שיקום בית משותף שנהרס
על פי הוראות חוק המקרקעין בית משותף שנהרס והזקוק לשיקום, יכולים בעלי הדירות בהתאם לרוב הנדרש לקבל החלטה לשקם את הבית.
 

תיקון צו בית משותף
במקרה שבו חלים שינויים בבית המשותף כגון מכירת חניה או מחסן מדייר לדייר באותו בית משותף יש צורך בתיקון צו הבית, כך שהחניה או המחסן שנמכרו, יוצמדו עתה לדירתו של הדייר הרוכש. הליך תיקון הבית המשותף מוסדר בחוק המקרקעין.

תקנון מוסכם
חוק המקרקעין, תשכ”ט-1969, קובע כי בית משותף יתנהל לפי תקנון אשר יסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף. בפני דיירי הבית המשותף עומדות שתי אפשרויות: האחת, לכתוב תקנון- הנקרא בשפה המשפטית תקנון מוסכם או לפעול לפי התקנון הקיים בחוק המקרקעין- ובשמו המשפטי “תקנון מצוי”.

תקנון מצוי
בית משותף אשר אין לו תקנון מוסכם, יתנהל לפי תקנון מצוי שנמצא בתוספת לחוק המקרקעין. התקנון המצוי הינו תקנון המהווה ברירת מחדל שכן לפי חוק המקרקעין על כל בית משותף להתנהל לפי תקנון. התקנון המצוי, מצוי בתוספת לחוק המקרקעין. גם אם לבית משותף יש תקנון מוסכם, אולם התקנון המוסכם אינו מסדיר נושא מסוים, יחולו הוראות התקנון המצוי בנושא זה.

תשריט בית משותף
תשריט הבית המשותף הינו מפה של הבניין הנותנת תמונה נאמנה של הבית. התשריט הינו חלק מהמסכים הדרושים לרישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים בלשכת רישום המקרקעין.

עסקאות נדל”ן:

אופציה במקרקעין
האפשרות לרכוש זכות במקרקעין בהתקיים תנאים מסוימים עליהם הסכימו הצדדים.
אחוזי בנייה
אחוזים במגרש בהם מותרת בניה. אחוזים אלו נקבעים בתכנית בניין עיר (תב”ע) ומשתנים מאזור לאזור ונכס לנכס.
 
אישור זכויות
מסמך המונפק על ידי חברה משכנת בגין הזכויות הקיימות על נכס שלא נרשם בלשכת רישום המקרקעין.
באישור הזכויות המפורטים פרטי בעלי הזכויות המעברים זכויותיהם בנכס, פרטי בעלי הזכויות אליהם מועברים זכויות בנכס,
פרטי הנכס, המשכנתאות/עיקולים/שעבודים החלים על הנכס.
 
אישורי מיסים
על מנת לרשום בעלות על נכס מסוים (דירה, מגרש וכד’) יש צורך באישורי מיסים:
אישור מס שבח, אישור מס רכישה, אישור מס רכוש (במידה ומדובר בקרקע), אישור עירייה ואישור ועדה מקומית כי אין חוב בהיטל השבחה.
אישורים מהווים אישור כי למכור ולקונה אין יתרת חובה במשרדי מיסוי מקרקעין וברשות המקומית.
בעלות
זכות קניינית המוגדרת בסעיף 2 לחוק המקרקעין.
בעלות במושע
בעלות במשותף. כאשר בניין טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים, הבעלות בנכס הינה בעלות משותפת של כל בעלי הדירות בבניין בחלקה עליה בנוי הבניין.
בקשה למחיקת הערת אזהרה
בקשה למחיקת הערת אזהרה הינו טופס עליו חותם הרוכש העתיד לרשום לטובתו הערת אזהרה,
בעת חתימה על הסכם המכר, לפיו במידה והעסקה לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא יוכל המוכר למחוק את הערת האזהרה שנרשמה לטובת הרוכש.
בקשה לרישום הערת אזהרה
טופס לפיו נרשמת הערת אזהרה עליו חתומים או המתחייב או הזכאי. טופס זה נחתם בדרך כלל במועד חתימת החוזה על ידי המתחייב והזכאי ומאומת על ידי עורך-דין.
גוש
מספר המוענק למגרש כלשהו. כל גוש מחולק למספר חלקות. לעיתים חלקות מחולקות לתתי חלקות.
גרירת משכנתא
תהליך שבו הנכס המשועבד לבנק בגין נטילת הלוואה נמכר ובמקום לפרוע את ההלוואה, מבקש הלווה לשעבד את הנכס החדש.
דירת יחיד
דירה שבעליה התגורר בה במשך 4 שנים לפחות שבמהלכן לא היו בבעלותו דירות נוספות. דירת יחיד מזכה את בעליה בפטור ממס שבח בעת מכירתה.
דירת מגורים מזכה
דירת מגורים העונה על הקריטריונים המנויים בסעיף 49 לחוק מיסוי מקרקעין. יתרונה שלהגדרת דירת מגורים כדירת המגורים המזכה היא כי במכירתה המוכר יהיה פטור מתשלום מס שבח.
דמי היוון
תשלום של חוכר למינהל מקרקעי ישראל בגין הזכות המחשוב לפי היון דמי החכירה השנתיים.
 
דמי היתר
דמי חכירה שנתיים או מהוונים המשולמים למנהל מקרקעי ישראל בעד זכויות חכירה לבנייה נוספת שלא הוענקו לחוכר מכוח הסכם החכירה ושלא שולמה בעדם תמורה.
דמי הסכמה
תשלום המועבר למנהל מקרקעי ישראל על ידי חוכר המעביר את זכויות החכירה שלו לאדם אחר.
דמי מפתח
תשלום המתבצע על דייר המחזיק בנכס אשר דיני הגנת הדייר חלים עליו.
דף מידע/ עלון מידע
מסמך המונפק על ידי הרשות המקומית ובו מידע על מגרש מסוים לבקשת אדם המעוניין באותו מגרש. באותו מסמך ניתן יהיה למצוא מידע כגון: אחוזי בניה, גובה בניין ומספר יחידות הדיור בבניין, קווי בניין ועוד.
דרישת הכתב
חוק המקרקעין, תשכ”ט-1969, קובע בסעיף 8 כי כל עסקה או התחייבות לעשות עסקה טעונה מסמך בכתב.
הלוואת גישור
הלוואה הניתנת בדרך כלל למשך שנה אחת לצורך רכישת נכס חדש עוד לפני מכירת הנכס הישן.
היטל השבחה
מס המוטל על ידי הרשויות המקומיות בגין עליית שווי הנכס הנובעת מאישור תכנית. גובה המס הינו 50% מההשבחה, אשר ישולמו בעת מימוש הזכויות (מכירת הזכויות או ניצולן).
היתר בניה
רישיון שניתן על ידי הועדה לתכנון ולבניה המאפשר את הבניה. היתר זה מוגבל בזמן.
הסכם מכר
הסכם המערך בין מוכר נכס לרוכש אותו הנכס ובו מפורטים פרטי הנכס, התמורה המשולמת בעד מכירת הנכס, לוח תשלומים וכן כל דבר שהוסכם בין הצדדים.
הסכם קומבינציה
הסכם הנכרת בין בעל קרקע לבין קבלן (חברה קבלנית) לפיו הקבלן מתחייב לבצע בניה על הקרקע בתמורה לכך שבעל הקרקע יקבל חלק מהיחידות שייבנו על ידי הקבלן.
הסכם שיתוף
הסכם הנערך בין מספר בעלי זכויות בנכס מסוים ובו מוסדרים מערכת היחסים בין השותפים.
הערת אזהרה
זכות אובליגטורית הנרשמת בלשכת רישום המקרקעין. רישום הערת האזהרה בפנקסי המקרקעין נועדה למנוע עסקאות נוגדות וכן להודיע ולהזהיר כל אדם המעוניין בנכס כי קיימת התחייבות לעשות עסקה או להימנע מעשיית עסקה בנכס.
הפקעה
העברה כפויה של חלק במקרקעין בבעלות אדם מסוים למדינה בשל צורך ציבורי באותה החלקה. ההפקעה יכולה להיות הפקעה ללא תמורה (במידה ומופקעים עד 40% משטח החלקה) או עם תמורה.לעיתים במקרה והצורך הציבורי שבשלו מומשה ההפקעה, לא יצא לפועל, בעל המקרקעין רשאי לפנות לערכאות השיפוטיות בבקשה לביטול ההפקעה.
ועדה מקומית לתכנון ובניה
אחת משלוש הערכאות האחראית לכל הקשור לתכנון העיר, שימוש במבנים וקרקעות ובניה (חריגות בנייה ומתן הקלות).
זכות חוזית
זכות בין שני צדדים להסכם. רישום הזכות החוזית בלשכת רישום המקרקעין הופכת אותה לזכות קניינית.
זיכרון דברים
זיכרון דברים הינו מסמך כתוב הנערך לפני חתימת הצדדים על הסכם, שנועד להביע את רצינות הצדדים.
זיקת הנאה
אחת הזכויות הקנייניות הקיימות המוסדרות בחוק המקרקעין. זיקת הנאה הינה זכותו של אדם להשתמש במקרקעין הנמצאים בבעלותו של אדם אחר. זיקת ההנאה המוקנית לאדם מסוים, לקבוצה מסוימת או לטובת מקרקעין. למקרקעין בהם ניתנה זיקת הנאה נראים מקרקעין כפופים. מכונה גם זכות מעבר.
חברה משכנת
חברה מטעם הקבלן האחראית על ניהול רישום הזכויות במקרקעין שטרם עברו הליך פרצלציה או במקרקעין שהינם בבעלות מנהל מקרקעי ישראל לגבי נכסים שנבנו על ידי אותו הקבלן. החברה המשכנת אחראית על רישום העברת הזכויות בנכס (כל עוד לא נרשם בטאבו), הנפקת כתבי התחייבות לרישום משכנתא לבנקים למשכנתאות, הנפקת אישורי זכויות ורישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין לכשיתאפשר הדבר.
חוזה חכירה
הוראות חוק-יסוד: מקרקעי ישראל קובעות כי חל איסור במכירת מקרקעי ישראל (93% מהקרקעות במדינה שייכות למדינת ישראל). בשל איסור זה, הקרקעות השייכות למדינת ישראל מוחכרות או במילים פשוטות מושכרות לתקופה של 49 שנים או 99 שנים. לצורך חכירת נכס שהינו בבעלות המדינה (רשות הפיתוח, קרן קיימת לישראל או מנהל מקרקעי ישראל) חותם השוכר על חוזה חכירה (חוזה שכירות). מכאן שחוזה חכירה הינו בעתם חוזה שכירות שאדם חותם אל מול המדינה- כשהבעלות בנכס נשארת של המדינה.
חוזה פיתוח
חוזה הנערך בין מנהל מקרקעי ישראל לבין יזם /קבלן המעניק לאותו יזם/קבלן אפשרויות בניה הכפופים לקיום תנאים ולאישורו של מנהל מקרקעי ישראל. הסכם הפיתוח הינו הסכם המוגבל בזמן – אי עמידה בתנאי ההסכם, יגרור ביטול חוזה הפיתוח.
 
חוק המקרקעין
חוק המקרקעין, תשכ”ט- 1969.
חוק מיסוי מקרקעין
חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ”ג- 1963.
חכירה
שכירות העולה על תקופה של 5 שנים.
חכירה לדורות
שכירות לתקופה של למעלה מ-25 שנים.
חלקה
מספר המוענק למגרש לאחר שעבר פרצלציה.
טאבו/ לשכת רישום המקרקעין
לשכת רישום המקרקעין הינה אחראית על ניהול פנקסי המקרקעין השונים: פנקס השטרות, פנקס הזכויות ופנקס הבתים המשותפים. יתרה מזאת, לשכת רישום המקרקעין אחראית על רישום פעולות והעסקאות השונות במקרקעין. כיום בארץ ישנן 9 לשכות מקרקעין: חולון, תל אביב, חיפה, באר שבע, נצרת, ירושלים, פתח תקווה, נתניה ורחובות.
טופס 4
אישור הניתן על ידי מהנדס הועדה המקומית לפי הנכס ראוי לאיכלוס וכי הנכס הוא כשיר לחיבור לתשתיות כגון: מים, חשמל, טלפון וכבלים.
כתב התחייבות לרישום משכנתא
טופס המונפק על ידי החברה המשכנת לפיו לאחר רישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין תירשם לטובת הבנק אשר נתן לרוכשי הנכס משכנתא, הערת אזהרה לטובתו.
לוח תשלומים
לוח המפרט בהסכם המכר את המועדים בהם יועבר חלק מהתשלום בגין רכישת הנכס.
לוח סילוקין
לוח המפרט את מועדי תשלום התמורה. ואת סכום התמורה אותו יש להחזיר באותו מועד.
מחזור משכנתא
תהליך בו מכסים משכנתה ישנה על ידי נטילת משכנתה חדשה. מטרת מחזור המשכנתא היא נטילת משכנתא חדשה הנושאת ריביות נמוכות יותר מהמשכנתא הישנה.
מנהל מקרקעי ישראל
גוף האחראי על ניהולם של מקרקעי מדינת ישראל (93% מהקרקעות בישראל הינם בבעלותה של מדינת ישראל ויתר המקרקעות 7% בבעלות פרטית).
מס מכירה
מס אשר בוטל בתיקון מס’ 61 לחוק מיסוי מקרקעין ביום 12 באוגוסט 2007. מס המכירה הוטל על כל מכרית זכות במקרקעין כששיעור המס הרגיל עמד על 2.5% משווי המכירה ושיעור המס המופחת של 0.8%במקרים הבאים: א. מכירת דירת מגורים המהווה מלאי עסקי ב. מכירת דירת מגורים מזכה בבניין להשכרה.
מס רכוש
מס אשר הוטל על קרקע פנויה שאינה חקלאית, אולם החל משנת 2000 שיעור מס הרכוש עומד על 0%.
מס רכישה
מס המוטל על רוכש זכות במקרקעין. מס הרכישה נגזר משווי העסקה אולם ישנה הבחנה בין רכישת דירת מוגרים לבין רכישת קרקע. ברכישת דירת מגורים שיעור המס נקבע לפי מדרגות מס המתעדכנות מדיי תקופה. לעומת זאת שווי המס ברכישת קרקע עומד על 5%.
מס שבח
מס המוטל על מוכר זכות במקרקעין במועד מכרית זכותו. מס השבח מוטל על הרווח שצמח למוכר במכירת הזכות במקרקעין. כלומר מס השבח יוטל על ההפרש בין שווי המכירה לשווי הרכישה.
מפרט טכני
מפרט טכני הוא מסמך בו מפורטים העבודות שיבצעו בנכס, החומרים בהם יעשה שימוש. חוק המכר (דירות) מחייב את הקבלן להוסיף כנספח לחוזה את המפרט הטכני של הנכס העומד למכירה.
 
מש”ח
טופס באמצעותו מדווחים צדדים לעסקה למשרדי מיסוי מקרקעין על קיומה של עסקה וזאת תוך פרק הזמן שנקבע לכך בהוראות חוק מיסוי מקרקעין.
משכון
שעבוד נכס כערובה לחיוב כספי. מכאן ניתן שמשכון הינו סוג של בטוחה הנרשמת אצל רשם המשכונות הבאה להבטיח את פרעון החוב.
נדל”ן
ראשי תיבות של נכסי דלא ניידי. הכוונה היא לנכסים כגון בית, בניין קרקע וכדומה אשר לא ניתן להזיזם ממקומם.
נסח טאבו
נסח טאבו הינו מסמך רשמי של מדינת ישראל ומהווה מאין צעודת זהות של הנכס. הנסח טאבו מפורטים פרטי הנכס, בעלי הנכס, הערות אזהרה הרשומות על הנכס, שעבודים ועיקולים המוטלים על הנכס. את נסח הטאבו ניתן להוציא באינטרנט או בלשכת רישום המקרקעין. לצורך הוצאת נסח טאבו יש להצטייד במספר הגוש ומספר החלקה בה מצוי הנכס.
עסקאות נוגדות
עסקאות נוגדות במקרקעין הינו מצב בו המוכר מכר לרוכש ראשון את הנכס, אולם לפני שהרכוש הראשון הספיק לרשום הערת אזהרה על הנכס, מכר המוכר את הנכס לרוכש אחר. חוק המקרקעין, תשכ”ט- 1969, מסדיר את המצב במקרה שחלה עסקה נוגדת.
ערבות בנקאית
ערבות המוענקת על ידי הבנק, לפיה מתחייב הבנק לשלם את הסכום הנקוב בערבות לכשיידרש לממש את הערבות, וזאת ללא כל קשר לקיום התחייבויותיו של החייב בפני הנושה.
ערבות חוק המכר
אחת הבטוחות אותה מחויב מוכר דירה חדשה לספק לרוכש הדירה. מטרת הערבות הינה להבטיח את החזרת כספי הרכוש במידה והמוכר לא יוכל להעביר את הזכויות דירה לרוכש מסיבות שונות.
פירוק שיתוף
כאשר באותם המקרקעין ישנם מספר בעלים משותפים והצדדים כרתו ביניהם הסכם שיתוף ואחד, ואחד הצדדים מעוניין בפירוק השיתוף , הדבר יתאפשר במספר אופנים ולא ניתן למנוע מאותו צד המעוניין בפירוק, לפרק את השיתוף. פירוק השיתוף יכול להתבצע במספר אופנים: חלוקה בעין, רישום הנכס כבית משותף במידת האפשר, מכירת החלק של אותו צד המבקש לפרק את השיתוף.
פנקס הבתים המשותפים
פנקס המתנהל בלשכות רישום המקרקעין השונות ובו רשומים הבתים שלגביהם ניתן צו רישום בית משותף על ידי המפקח על רישום במקרקעין.
פנקס הזכויות
פנקס הזכויות הינו פנקס המצוי בלשכות רישום המקרקעין, ובו רשומים המקרקעין אשר עברו הליכי הסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], תשכ”ט- 1969.
פנקס הקבלנים הרשומים
פנקס המתנהל במשרד הבינוי והשיכון לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ”ט-1969, בו רשומים כל הקבלנים בהתאם לסיווגם המקצועי והכספי.
פנקס השטרות
פנקס המצוי אף הוא בלשכות רישום המקרקעין השונות, ובו רשומים המקרקעין אשר טרם עברו הליכי הסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], תשכ”ט-1969.
פרי פסו
משמעות המונח “פרי פסו” הוא דרגה שווה. נכס מקרקעין יכול להיות משועבד למספר נושים. במקרה בו המשכנתאות הינם בדרגה שווה (מצוין על גבי שטר המשכנתא) ועולה הצורך לממש את הנכס הרי שבמקרה זה הב מכל סכום שיושג במימוש יפרעו שני הבנקים במקביל בהתאם למימון שנתנו.
פרצלציה
תהליך של חלוקת מגרש לחלקות קטנות במטרה לרשום בית ו/או בניין בפנקס המקרקעין. לרוב המגרשים הינם שטחים ענקים והפרצלציה נועדה לחלק את אותם המגרשים לחלקות קטנות כך שבכל חלקה יעמוד בניין, וכך תתאפשר רישומו של הבניין בפנקס המקרקעין.
קבוצת רכישה
קבוצת אנשים פרטיים המתארגנים לכדי קבוצה לצורך רכישת קרקע ובניית בניין ו/או מגדל מגורים/ משרדים עליו. היתרון בקבוצת הרכישה היא היכולת להוזיל את העלויות וזאת בשל העובדה שהינם לוקחים חלק בקבלת ההחלטות השונות כגון בחירת קבלן, תכנון וכו’.
 
רישום משכנתא
משכנתא הינה עסקה במקרקעין ועל כן טעונה רישום בלשכת רישום המקרקעין. רישום המשכנתא נעשה כפי נעשה רישום מכר.
רשם המקרקעין
רשם המקרקעין הינו האדם האחראי על לשכת רישום המקרקעין. תפקידיו של רשם המקרקעין הינם:
 ניהול פנקסי המקרקעין בלשכה עליה הוא ממונה;
 פיקוח על עבודתם של עובדי הלשכה;
 ביצוע כל תפקיד שיוטל על ידי הממונה על הרשמים בכלל או עליו בפרט.
שומה עצמית
הערכת מס שעושה הנישום לפיו הוא מעריך את סכום המס שעליו יהיה לשלם בעד העסקה.
שטר מכר
לפי סעיף 8 לחוק המקרקעין, עסקה במקרקעין מסתיימת ברישומה. רישום העסקה נעשית על ידי שטר מכר שהינו מסמך המעיד על רצון הצדדים לבצע את העסקה כפי שהיא רשומה בשטר, עליו חתומים המעביר (המוכרים) והנעבר (הרוכשים) על שטר המכר להיות מאומת בידי עורך-דין או רשם בלשכת רישום המקרקעין.
שטר משכנת
מסמך הנכתב, במכונת כתיבת או באמצעות מחשב, לפיו נרשמת המשכנתא בספרי המקרקעין המצויים בלשכת רישום המקרקעין.
שכירות
זכות קניינית שהוקנתה בתמורה להחזיק בנכס שלא לצמיתות. יש להבחין בין 3 סוגי שכירויות:
 שכירות קצרה- שכירות לתקופה של עד 5 שנים. שכירות זו אינה טעונה רישום או מסמך בכתב.
 חכירה- שכירות לתקופה של 5 שנים עד 25 שנים. שכירות זו טעונה רישום ומסמך בכתב.
 חכירה לדורות- שכירות לתקופה העולה על 25 שנים. שכירות זו טעונה רישום ומסמך בכתב.
 
שכירות מוגנת
שכירות אשר חלה עליה חוק הגנת הדייר.
תב”ע
ראשי תיבות של “תכנית בניין עיר”.
תוכנית מפורטת/ תכנית בנין עיר
התכנית האחרונה במדרג ההיררכי של התוכניות. התכנית המפורטת אינה יכולה לסתור תכנית מתאר שמעליה. והתכנית המפורטת מכילה פרט הנוגד את התכנית המקומית יוגש בקשה לתכנית מתאר חדשה.
תוכנית מתאר ארצית
תכנית הגבוהה ביותר בהיררכית התוכניות. תכנית מתאר ארצית הינה תכנית הקובעת את ייעודם של מקרקעי ישראל וחלה על כל שטח מדינת ישראל.
תוכנית מתאר מחוזית
תכנית שמטרתה לקבוע את הפרטים הדרושים לביצוע תכנית המתאר הארצית ומנחה את הרשויות המקומיות בביצוע תכנית המתאר המקומית.
תכנית מתאר מקומית
תכנית הנמוכה ביותר בהיררכית התכניות. אסור לתכנית המתאר המקומית לסטות מהוראות התכנית המחוזית או הארצית הנמצאות במדרג היררכי גבוה יותר. תכנית מתאר מקומית מתייחסת לאופן פיתוח הקרקעות ברמה המקומית.
תעודת גמר (טופס 5)
טופס הניתן על ידי הועדה המקומית לפיו הסתיימה הבניה באופן תקיף. טופס 5 מתקבל לאחר קבלת והגשת טופס 4.
תת חלקה
תת חלקה הינה לרוב מספר זיהוי של דירה בטאבו.

מונחים בתחום הייצוג המשפטי

אבעיה
המדובר בשאלה משפטית המועברת לבית המשפט במסגרת הליך מסוים על מנת לקבל את חוות דעת בית המשפט. הגשת אבעיה אפשרית, אך ורק באותם המקרים בהם מאפשר זאת הדין, למשל במקרה של בוררות, או במקרה של פקיד הסדר בהליך הסדר מקרקעין ועוד.
יובהר ויודגש כי, החלטתו של בית המשפט באבעיה מחייבת את הצדדים.
 
אגרה
תשולם המשולם בעת פתיחת הליך משפטי המוטל על האדם הפותח בהליך. סכום האגרה נקבע על ידי משרד המשפטים וקבוע בתקנות בית משפט (אגרות), התשמ”ח- 1985; ומשתנה מהליך והליך. במקרים מיוחדים ניתן לבקש פטור מתשלום אגרה ו/או הנחה.
בוררות
שיטה ליישוב סכסוכים בה הצדדים המצויים במחלוקת מציגים בפני אדם שלישי (בורר) את טענותיהם, ועל הבורר ריע בסכסוך וליתן פסק בוררות.
את פסק הבוררות יש לאשר בבית המשפט על מנת שזה יקבל תוקף של פסק דין.
להבדיל מפסק-דין, על פסק בורר לא ניתן לערער, אולם ניתן יהיה לבטל אותן בהתקיים אחת מהעילות המנויות בסעיף 24 לחוק הבוררות.
הפניה לבוררות תיעשה רק לאחר קבלת הסכמת הצדדים להליך הבוררות. לעיתים בהסכמים השונים ישנו סעיף לפיו במידה ותתעורר מחלוקת סביב ההסכם, המחלוקת תועבר לבורר על מנת שזה יכריע בה.
 
בית משפט מחוזי
בית משפט המחוזי הינו ביהמ”ש המוסמך לדון בעבירות פליליות שהעונש בגינן הוא מאסר לתקופה של 7 שנים ומעלה, ובתביעות אזרחיות בהן סכום התביעה אינו עולה על 2.6 מיליון ₪ (נכון ליום הגשת התביעה), בתביעות בענייני מקרקעין (בכל העניינים שאינם בסמכות העניינית של ביהמ”ש שלום) וכן בערעורים על פסקי-דין או החלטות אחרות של ביהמ”ש השלום.
כיום ישנם 6 בתי משפט מחוזיים:  ביהמ”ש המחוזי ירושלים;  ביהמ”ש המחוזי תל- אביב; ביהמ”ש המחוזי באר- שבע, ביהמ”ש המחוזי חיפה, ביהמ”ש המחוזי מרכז (בפתח- תקווה), ביהמ”ש המחוזי נצרת.
 
בית משפט עליון
הערכאה השיפוטית הגבוהה ביותר בישראל. ביהמ”ש העליון שוכן בירושלים. סמכותו העניינית של ביהמ”ש העליון הינו לדון בערעורים על החלטות ופסקי דין של ביהמ”ש המחוזי.
 
בית משפט שלום
בית משפט השלום הוא הערכאה השיפוטית הנמוכה ביותר בישראל. לביהמ”ש השלום סמכות עניינית לדון בתביעות כספיות שסכום התביעה אינו עולה על 2.5 מיליון ₪ (נכון ליום התביעה), תביעות פליליות שהעונש בגינן מאסר עד 7 שנים והכל בתחום שיפוט המחוז בו בית המשפט נמצא.
 
בית משפט לתביעות קטנות
בית משפט הדן בתביעות כספיות שסכומן אינו עולה על 31,900 ₪ או בתביעות להחלפת מוצר או ביטול עסקה. בבית משפט לתביעות קטנות להבדיל מיתר בתי המשפט, הייצוג על יד עורך-דין אסור למעט במקרים חריגים ביותר. סדרי הדין הנוהגים בבית משפט לתביעות קטנות אינו בהכרח סדרי הדין הנוהגים ביתר בתי המשפט, למשל בית משפט לתביעות קטנות ראשי להתיר הגשת ראיה שאינה קבילה בבית משפט אחר.
להבדיל מיתר בתי המשפט בהם הערעור אחרי הערכאה הראשונה הינו בזכות, ערעור על פסק דין שניתן בבית משפט לתביעות קטנו הינו ערעור ברשות. לא זו אך\ף זו, אין להגיש הודעת צד ג’ או תביעה שכנגד בבית משפט לתביעות קטנות וזאת על מנת שלא להאריך ולסבך את הדיון בתיק.
 
בג”ץ
ראשי תיבות של בית משפט גבוה לצדק. בג”ץ הינו ערכאה נוספת בבית המשפט העליון אשר תקפידו לדון בכל המחלוקות אשר אינן בסמכותם העניינית של בתי דין ו/או בתי משפט אחרים כשישנו צורך ליתן סעד מן הצדק כנגד אחת מרשויות המדינה.
את הפניה לבג”ץ עושים על ידי הגשת עתירה לבג”ץ, כשמגיש העתירה חייב להיות בעל עניין בתיק. חשוב להבהיר כי לא כל עתירה המוגשת לבג”ץ נדונה בבג”ץ. שלב ראשון לאחר הגשת העתירה הינה בחינת יסוד הגשת העתירה. רק אם ימצא יסוד להגשת העתירה ימשיך הדיון בה.
 
בעל דין
צד להליך שיפוטי, למשל התובע או הנתבע הינם בעלי דין.
 
בקשה בכתב
כל בקשה המוגשת לבית המשפט על ידי אחד בעלי הדין בהליך מסוים. דוגמאות לבקשות בכתב הינן: בקשה למחיקת כותרת, בקשה למחיקת הליך, בקשה לסילוק על הסף, בקשה לפיצול סעדים ועוד.
 
בקשת רשות להתגונן
רלבנטי רק להליך משפטי בסדר דין מקוצר הנתבע אינו רשאי להגן על עצמו על ידי הגשת כתב הגנה, אלא אם קיבל רשות בית המשפט לעשות כן.
את בקשת הרשות להתגונן יש להגיש תוך 30 יום מיום קבלת כתב התביעה. חשוב להדגיש כי על אף שטרם ניתנה לנתבע רשות להתגונן יש לצרף לבקשת רשות להתגונן את כתב הגנתו.
 
גילוי מסמכים
הליך בו בעלי הדין נדרשים לגלות האחד לשני את כל המסמכים המצויים ברשותם הקשורים לנושא המחלוקת שביניהם. הליך זה נועד לפתוח את כל הקלפים של שני הצדדים להליך על מנת למנוע הפתעות במהלך המשפט. הליך זה מתחיל בהגשת בקשה לצו גילוי מסמכים, במידה ובית המשפט מאשר את הבקשה, על בעלי הדין להגיש לבית המשפט תצהיר המפרט את המסמכים המצויים ברשותם. במידה ואחד המסמכים חוסה תחת “חיסיון” יצוין כי המסמך מצוי בידי אותו בעל דין אולם יצוין לידו העובדה כי הוא “חסוי”.
 
גישור
גישור הינו הליך ליישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, בו גורם ניטרלי ועצמאי (מגשר) מסייע לצדדים ליישב את המחלוקות ביניהם ואף להגיע להסכמה במידת הצורך. פניה להליך הגישור נעשה על ידי:
– הצדדים עצמם עוד לפני הגשת תביעה לבית המשפט;
– בית- המשפט בהסכמת הצדדים.
 
דחייה על הסף
דחייה על הסף להבדיל ממחיקה על הסף יוצרת מעשה בית דין והתובע לא יהיה רשאי להגיש תביעה נוספת בשל אותה עילת תביעה. העילות לדחיית תביעה על הסך הינן:

  • טענת חוסר סמכות (מקומית ו/ או עניינית);
  • התיישנות התביעה;
  • טענת העדר יריבות בין בעלי הדין;
  • טענה כי עילת התביעה נדונה כבר ולמעשה יש כבר מעשה בית דין סביב עילת התביעה.

 
הודעת צד שלישי
הליך בו אדם המקבל נגדו תביעה (הנתבע) מגיש לבית המשפט הודעה לפיו האחריות בגין החוב או הפעולה הנתבעת ממנו הינה של אדם שלישי. לאחר הגשת הודעת צד ג’ לבית המשפט, הדיון יעבור עתה לדון הן במחלוקת שבין התובע לנתבע והן במחלוקת שבין הנתבע לבין צד ג’. הגשת הודעת צד ג’ בתביעות אשר לא הוגשו בהתאם לסדרי הדין הרגילים, מצריכה קבלת אישור של בית המשפט על מנת להגישה.
אדם המקבל הודעת צד ג’, צריך להגיש תוך 30 יום כתב הגנה וגם הוא רשאי להגיש הודעת צד ג’ לאדם אחר.
 
הוצאות משפט
סכום הכספי הנפסק לטובת בעל הדין הזוכה בהליך לפיו על הבעל הדין המפסיד לשאת תשלום הוצאותיו של בעל הדין שזכה. ההוצאות כוללת בין היתר: שכר טרחת עורך- דין, שכר טרחת מומחים או עדים שהוזמנו מטעם בעל הדין הזוכה, אגרות משפט וכו’.
 
החזר אגרה
תקנות סדר הדין האזרחי קובעים שני מצבים בהם תוחזר אגרת בית משפט:
1. כאשר ההליך הסתיים בפשרה
2. כאשר ההליך הסתיים לפני ישיבת קדם משפט השלישית.
 
המרצת פתיחה
דרך לפתיחת הליך משפטי מיוחד שכן התביעה מתבררת על יסוד התצהירים המוגשים יחד עם המרצת הפתיחה. קרי, הליך זבה מתאימים לאותם מקרים שאינם מורכבים מבחינה עובדתית.
המקרים בהם תוגש המרצת פתיחה הינם:

  • בקשה לסעד הצהרתי
  • פירוק שותפות
  • ענייני פירוש מסמכים
  • ענייני נושים ונאמנות
  • מתן תוקף משפטי להסכם גישור
  • שאלות הנובעות מחוזה מקרקעין או הכרוכות בחוזה.

חשוב לציין כי להבדיל מסדר דין רגיל, בהמרצת פתיחה הנתבע רשאי אך לא חייב להגיש תגובתו.
 
המצאה
מסירת כתבי בי-דין לבעלי הדין בהתאם להוראות המנויות בתקנות סדר הדין האזרחי.
 
התיישנות
טענת הגנה לפיה עברה התקופה שבה ניתן היה להגיש את התביעה. תקנות סדר הדין האזרחי קובעות תקופות התיישנות שונות בנושאים שונים:

  • תביעה אזרחית- התיישנו הינה 7 שנים;
  • תביעה לפי חוק אחריות למוצרים פגומים- התיישנות הינה 3 שנים;
  • תביעה לפי חוק הגנת הפרטיות- התיישנות הינה שנתיים
  • תביעה לפי חקו הגנת הדייר- התיישנות הינה שנה אחת
  • תובענה במקרקעין מוסדרים- אין התיישנות
  • תובענה במקרקעין לא מוסדרים- התיישנות הינה- 15 שנה;
  • תובענה במקרקעין מסודרים לא רשומים- התיישנות הינה 25 שנה.

את טענת ההתיישנות יש להעלות בהזדמנות הראשונה שיש (כתב הגנה ואם מוגשת בקשה לפני כתב ההגנה אז קודם להגשת כתב ההגנה) שכן אחרת לניתן יהיה לטעון אותה.
תקופת ההתיישנות מתחילה מיום שנולדה עילה התביעה למעט במקרים החריגים מפורטים בחוק ההתיישנות.
 
חקירה חוזרת
חקירת העד על ידי הצד שהזמינו להעיד לשם הבהרת הדברים אשר נאמרו על ידו בעת החקירה הנגדית.
 
חקירה נגדית
חקירת העד על ידי הצד שכנגד. קיימים כללים ברורים בעניין החקירה הנגדית.
 
חקירה ראשית
חקירת עד על ידי הצד אשר הביא אותו להעיד באותו הליך.
 
טען ביניים
הליך בו הנתבע, נתבע או צפוי להיתבע על דיי מספר תובעים בעניין חוב אחד, ועל כן מבקש מבית המשפט להכריע בעניין ולקבוע למי עליו לשלם את החוב. החלטת בית המשפט בעניין גודרת וחוסמת את הנתבע מתביעות נוספות סביב אותו חוב.
 
ייפוי כוח
מסמך הניתן לאדם על ידי אדם או אישיות משפטית כלשהי המסמיך את אותו אדם (מיופה הכוח) לפעול בשמו או לעשות שורה של פעולות הנקובות בייפוי הכוח בשם מייפה הכוח. ייפוי הכוח צריך להיות מאומת על ידי עורך דין. קיימים מספר סוגים של ייפוי כוח:

  • ייפוי כוח כללי- ייפוי כוח אשר תקף למשך 10 שנים מיו נתינתו. ייפוי כוח זה ניתן לביטול על ידי אותו אדם שהעניק את ייפוי הכוח והוא יבוטל מעצמו עם מות מייפה הכוח.
  • ייפוי כוח בלתי חוזר- ייפוי כוח אשר להבדיל מיפוי הכוח הכללי אינו מתבטל לא עם מות מייפה הכוח ולא ניתן לבטל אותו וזאת בשל העובדה כי הוא ייפוי כוח אשר עומד ביסודו אינטרס של צד שלישי. שימוש ביי]פוי כוח בלתי חוזר נפוץ בעסקאות מקרקעין.
  • ייפוי כוח נוטריוני- ייפוי הכוח הנוטריוני יכול להיות ייפוי כרוח כללי נוטריוני או ייפוי כוח בלתי חוזר נוטריוני. ההבדל בינם לבין ייפוי הכוח דלעיל הינו כי ייפוי הכוח הללו נחתמים אל מול נוטריון.

ייפוי כוח בלתי חוזר
מסמך הניתן על ידי בעל דין לאדם אחר (בדרך כלל לעורך דין) המקנה זכויות לצד שלישי אשר אינו ניתן לביטול (אלא עפ”י החלטת ביהמ”ש) ואין אפשרות לחזור ממנו. שימוש בייפוי כוח בלתי חוזר נהוג במקרקעין, להבטחת רישום הזכויות של צד שלישי לאחר תשלום מלוא התמורה.
 
ייפוי כוח נוטריוני
ייפוי כוח שנחתם בפני נוטריון לאחר שזה זיהה את החותם ואימת חתימתו. תוקפו של ייפוי כוח נוטריוני הינו ל- 10 שנים והוא מתבטל עם מות המייפה כוח. ייפוי כוח נוטריוני נדרש במספר מקרים בהם:  כשאדם נוסע לחו”ל לתקפה ממושכת והוא מעוניין כי אדם אחר יטפל בכל ענייניו בשמו, בעת לקיחת משכנתא נדרש ייפוי כוח נוטריוני לטובת הבנק וכו’.
 
כתב הגנה
מסמך המוגש על ידי הנתבע בתיק תוך 30 יום (או במקרה של תביעה בסדר דין מהיר- 45 יום)  ובו מעלה הנתבע את טענות הגנתו כנגד התביעה. בכתב ההגנה מומלץ להעלות את כל הטענות המקומיות הרלבנטיות באותה התביעה שכן אם לא יועלו בכתב ההגנה לא תינתן לנתבע הזדמנות לטעון אותן מאוחר יותר.
 
כתב טענות
מונח המכיל בתוכו את כל הבקשות וכתבי בי-דין המוגשים לבית המשפט ובכלל זה: כתב תביעה, כתב הגנה, וכדומה בהם מועלות הטענות המשפטיות והעובדתיות נשוא המחלוקת.
 
כתב תביעה
המסמך הראשון בדרך כלל המוגש לבימ”ש הפותח הליך משפטי ובו מכלול הטענות המוכיחות את תביעתו של התובע. בכתב התביעה מופיעים פרטי התובע והנתבע, בית- המשפט אליו מוגשת התביעה, הטענות והסעדים הנדרשים על ידי התובע מן הנתבע.
 
כתב תשובה
הליך וולונטרי, מסמך שבניגוד לכתב התביעה וכתב ההגנה לא חובה להגיש. כתב התשובה מוגש על ידי התובע ובו התובע מתייחס לטענות חדשות שהועלו על ידי הנתבע בכתב ההגנה שלו. את כתב התשובה יש להגיש 15 יום לאחר הגשת כתב ההגנה.
 
מחיקה על הסף
מחיקה על הסף הינה טענת הגנה לפיה הנתבע רשאי לבקש מבית המשפט להורות על מחיקת התביעה וזאת עוד לפני קיום דיון בתיק, במקרה וכתב התביעה אינו מעלה עילת תביעה. משמעות מחיקת התביעה על הסף שהתביעה כפי שהיא אינה מגלה עילת תביעה אולם בעתיד התובע יהיה רשאי להגיש את התביעה בשל אותה העילה.
חשוב להבהיר כי הבקשה למחיקת התביעה על הסף לא חייבת להתבקש על ידי הנתבע, ובית המשפט רשאי מיוזמתו למחוק את התביעה.
 
מעשה בי-דין
או בשמו האחר, “עקרון סופיות הדיון”, הינו טענת הגנה לפיה לאחר מתן פסק דין או החלטה בעניין מסוים, לא ניתן לפתוח את התיק לדיון מחדש למעט בהתאם לדרכי הערעור הקיימים בחוק. עקרון זה נועד למנוע התמשכות הליכים לאורך זמן בלתי מוגבל ולהגן על הנתבע שלא יוגשו נגדו תביעות נוספות בשל אותו מעשה או טענה.
 
משיב
אגם או גוף נגדו מוגשת העתירה.
 
נוטריון
עורך דין בעל ותק של 10 שנים לפחות אשר ניגש לבחינות וקיבל רישיון נוטריון מעת משרד המשפטים. חוק הנוטריונים וליתר דיוק סעיף 20 לחוק, מונה את הפעולות אותן מוסמך נוטריון לבצע ובהם:

  • אימות חתימה;
  • לאשר נכונות העתק מסמך;
  • לאשר תרגום מסמך;
  • לאשר שאדם פלוני חי;
  • לאמת הסכם ממון בין בני זוג שנחתם לפני הנישואין.

נתבע
האדם או הגוף נגדו מוגשת התביעה. על הנתבע להזים את ראיות התובע ולגרום כי התובע לא יצליח להרים את נטל ההוכחה של תביעתו. הנתבע מגיש את הראיות לאחר התובע ואף מגיש סיכומיו לאחר התובע.
 
סדר דין מהיר
סדר דין מהיר הינו הליך משפטי מחייב לפיו כל תביעה לסכום שאינו עולה על 50,000 ₪ תוגש בהתאם להוראותיו. היתרון בהליך זה הינו קיצור ההליכים וזאת לאור העובדה שיחד עם הגשת כתב הצביעה מוגשים לבית המשפט כל המסמכים הרלבנטיים לאותה התביעה ובכלל זה רשימת המסמכים עליהם הסתמך התובע בכתב תביעתו, בצירוף העתקי המסמכים, חוות דעת במידה ויש צורך בה ותצהיר.
להבדיל מסדר דין רגיל, כתב הגנה בסד דין מהיר יוגש תוך 45 יום מיום קבלת כתב התביעה ויצורפו אל כתב ההגנה רשימת המסמכים עליהם הסתמך הנתבע בכתב הגנתו והעתק מהם.
 
סדר דין מקוצר
הליך משפטי קצר שניתן להשתמש בו במקרים ספציפיים שלהלן:

  • תביעה לסכום קצוב בצירוף ראיה בכתב
  • תביעה לתשלום סכום קצוב מכוח חיקוק
  • תביעה של רשות מקומית בעניינים כגון: ארנונה, היטל, אגרה וכו’.
  • תביעה לסילוק יד במקרקעין
  • תביעה לפינוי משוכר כשחוק הגנת הדייר אינו חל

היתרון של הגשת תביעה בסדר דין מקוצר הינו כי לנתבע אין זכות קנויה להגיש כתב הגנה, ולשם כך הוא צריך להגיש בקשת רשות להתגונן תוך 30 יום מקבלת כתב התביעה, שרק אם תינתן לו יוכל הנתבע להתגונן.
 
סמכות מקומית
כללי הסמכות המקומית קובעים מהו המקום הגיאוגרפי הנכון מבחינת הוראות הדין להגיש את כתב התביעה.
סמכות עניינית
כללי הסמכות העניינית קובעים לאיזו ערכאה/ בית משפטיש להגיש את התביעה.
עד במשפט
אדם המוזמן להליך משפטי ליתן עדות בקשר לדברים שנקלטו על ידיו באמצעות חושיו. העדות יכולה להיעשות כשהוא נוכח במהלך הדיון או באמצעות הגשת תצהיר עדות ראשית. בכל מקרה על העד להעיד אך ורק על דברים שהיה עד להם ולא על דברים ששמע מפי אחרים (עדות שמועה)  או על דברים מסקנותיו (עדות סברה) שכן אלו פסולים על פי דין למעט מקרים מסוימים בהם עדות שמועה תהיה קבילה בבית המשפט (מקרי אלימות שבהם העד לא יכול היה להיות נוכח במהלך הדיון או עד מומחה).
עד הנוכח במהלך דיון ייחקר הן על ידי בעל הדין שהזמין אותו לתת את העדות (חקירה ראשית), אלא אם כן הגיש את העדות בכתב והן על ידי בעל הדין שכנגד (חקירה נגדית).
 
עותר
אדם או גוף המגיש עתירה.
 
ערכאה
מערכת המשפט הישראלית מבוססת על מבנה של מדרגות, כל בית משפט מצוי בדרגה שונה ומדרג עולה:
בית משפט שלום- ערכאה ראשונה;
בית משפט מחוזי- ערכאה שנייה;
בית משפט עליון- ערכאה שלישית.
 
ערעור
הליך בו אחד מהצדדים לתביעה (לעיתים אף שניהם) אינם מסכימים  לפסק הדין ו/או להחלטה כפי שניתנה על ידי  בית המשפט, ועל כן מגישים השגה על פסק הדין ו/או ההחלטה בפני ערכאה גבוהה יותר.
הליך הערעור אינו פותח את התיק לדיון מחדש, אלא מאפשר לצדדים לטעון טענותיהם המשפטיות בלבד (הפן העובדתי אשר נקבע שערכאה שנתן את פסק הדין אינו ניתן לשינוי למעט במקרים חריגים במיוחד ועל כן אין טעם ליתן לצדדים להעלות את טענותיהם לעניין הפן העובדתי).
קיימים שני סוגים של ערעורים:

  • ערעור זכות
  • ערעור ברשות.


ערעור בזכות
בכל דיון בערכאה הראשונה, רשאים הצדדים להגיש ערעור לערכאה גבוהה יותר. ערעור זה הינו ערעור בזכות שכן בהתאם לכללי המשפט הישראלית לכל אדם אפשרות להגיש ערעור אחד ללא צורך בקבלת אישור מבית המשפט על מנת להגישו.
ערעור בזכות יוגש תוך 30 יום ממתן פסק הדין- במידה ושני הצדדים נכחו בבית-המשפט בעת מתן פסק הדין, או תוך 30 יום מקבלת פסק הדין על ידי הצד שנעדר מהדיון במקרה ופסק-הדין אל ניתן במעמד שני הצדדים.
 
ערעור ברשות
ערעור ברשות הינו ערעור שעל מנת שאחד מהצדדים או שניהם רוצים להגיש עליהם לבקש את רשות בית המשפט וזאת בשל העודה כי התיק נידון כבר בשתי ערכאות. במקרה כזה, אם התיק כבר נדון פעמיים בפני שני בתי המשפט בדרגות שונות, על מנת להגיש ערעור (והתיק ידון פעם שלישית) על אותו צד המבקש זאת, להגיש לבית המשפט בקשת רשות ערעור (בש”ע) אשר יינתן במקרים חריגים ביותר למשל אם לערעור יש סיכוי סביר שיתקבל.
את בקשת רשות הערעור יש להגיש 30 יום לאחר מתן פסק הדין או קבלתו במקרה ואותו צד המבקש לערער נעדר מהדיון בו ניתן פסק הדין. אם בית המשפט ייתן רשות לערער-  יוגש הערעור תוך 30 יום מיום קבלת הרשות.
 
עתירה מינהלית
עתירה מינהלית הינה הליך שיפוטי המוגש כנגד החלטה של רשות או גוף ציבורי בעניינים מסוימים המנויים בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהלים ואת על מנת לבחון חוקיות ההחלטות. העתירה המנהלית מוגשת לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהלים. את העתירה יש להגיש ללא שיהוי, ולא יאוחר מ- 45 ימים מיום פרסום ההחלטה או יום קבלת הודעה עליה או מהיום שנודע לעותר על ההחלטה.
 
פיצול סעדים
על פי הוראות הדין הישראלי, בעת הגשת תביעה יש לבקש את מלוא הסעדים, שכן אם לא יתבע את מלוא הסעדים לא יהיה רשאי התובע להגיש תביעה נוספת לקבלת הסעדים הנוספים הצומחים מאותה העילה. קרי בצידה ועילת התביעה מצמיחה מספר יש לתבוע את כולם או לחילופין להגיש בקשה לפיצול סעדים. במידה ובקשה זו תאושר על ידי בית המשפט, יוכל התובע לתבוע בעתיד את יתר הסעדים שלא תבע בגין אותה העילה.
 
פסק דין
פסק הדין הינו במילים אחרות החלטת בית המשפט בעניין התביעה שהובאה לפניו. בפסק הדין מתאר השופט את עובדות המקרה, את החלתו ואת האסמכתאות המשפטיות שהובילו אותו לפסוק כפי שפסק.
 
פסק דין בהיעדר הגנה
צד הנתבע בתביעה אזרחית חייב להגיש תוך 30 יום כתב הגנה (אלא א כן קיבל אורכה ביהמ”ש או שמדובר בהליך משפטי שבו כתב ההגנה יוגש תוך 45 יום למשל בתביעה בסדר דין מקוצר). במקרה והנתבע לא הגיש את כתב הגנתו  במועד, רשאי התובע לבקש  מביהמ”ש ליתן פסק דין בהיעדר הגנה, קרי עוד טרם נשמעו טענותיו של הנתבע בעניין התביעה שהוגשה נגדו. קרי זוהי סנקציה המוענקת לביהמ”ש לנתבע שלא הגיש כתב הגנה.
במקרה וניתן נגד נתבע פסק דין בהיעדר הנה, עומדת לנתבע הזכות לבקש לבטל  את פסק הדין או ההחלטה שניתנה נגדו.
 
פסק דין הצהרתי
פסק הדין שכל מטרתו הינה להצהיר על קיומה של זכות ולתת לה תוקף משפטי כלפי כולי עלמא.פסק הדין הצהרתי להבדיל מספק דין רגיל אינו כולל רכיב אופרטיבי ולכן לא ניתן להוציאו לפועל אלא רק אם במסגרת אותו פסק דין הצהרתי ישנו רכיב אופרטיבי למשל חיוב כספי.
 
פסיקתא
תמצית פסק הדין ללא נימוקים והמכילה את החלק הביצועי של פסק הדין או של אותה החלטה.
 
פשרה
פשרה הינו מצב בו צדדים למחלוקת מגיעים להסכמה בכל הנוגע למחלוקת ביניהם. משהגיעו המדדים לפשרה, הם חותמים על הסכם פשרה ובכך מסיימים את הסכסוך ביניהם.
מערכת המשפט במדינת ישראל מעודדת סיום  מחלוקות בדרך של פשרה (פגישת מהו”ת ו/או הפנית הצדדים לסיום המחלוקת אצל מגשר) אף על פי שלא אחת נמתחה בשל כך ביקורת חריפה על בתי- המשפט.
 
צו בינים
צו זמני הניתן על ידי בית המשפט, שמטרתו למנוע עשיית פעולה או למנוע את המשך ביצוע הפעולה עד לקבלת צו קבוע או עד לסיום הדיון בהליך העיקרי.
 
צו מניעה
סעד הנתון לביהמ”ש הן כסעד זמני והן כסעד קבוע הניתן כגד אדם או גוף בכוונה היא ימנע מלעשות פעולה המנוגדת לתוכן הצו.
 
צו עשה
צו שמוציא בית המשפט לשם ביצוע מעשה או החזרת מצב לקדמותו כפי שמפורט בצו.
 
קדם משפט
ישיבה ראשונה בכותלי בית המשפט בה מתבררת המחלוקת בין בעלי הדין ואת דרכי הפעולה בתיק.
 
שאלון
הליך בו בעלי הדין מעבירים האחד לשני רשימה של שאלות הקשורות לנושא המחלוקת ביניהם. בעל דין אשר קיבל שאלון ישיב על השאלות המצויות בשאלון על גבי תצהיר, כשעליו לענות על כל השאלות למעט אלא החוסות תחת “חיסיון”. הליך זה נועד לפשט ולקצר את ההליכים ואת הצורך בהבאת הראיות. כתב בי-דין.
 
תביעה שכנגד
תביעה המוגשת על ידי נתבע אשר סבור כי אינו חייב דבר לתובע אלא שההיפך הוא הנכון, שהתובע הוא זה שחייב משהו לנתבע. במקרה כזה, על הנתבע הסובר כי התובע חייב לו משהו, להגיש יחד עם כתב ההגנה, כתב תביעה שכנגד ובו לציין את מספר ההליך של התביעה הראשונה (זו שהוגשה כנגד הנתבע).
 
תובע
האדם או הגוף אשר יוזם את התביעה נקרא תובע. על התובע הנטל להוכיח את תביעתו. התובע פותח בהגשת הראיות ובסיכומים.
 
תצהיר
מסמך בכתב המתאר העובדות עליהן נסובה מחלוקת בין בעלי דין, היכול להוות תחליף לעדות בבית המשפט. על המצהיר לגלות את האמת והיא צריכה להינתן אל מול שופט, דיין, עורך דין, ראש רשות מקומית או אדם שהוסמך לכך על ידי שר המשפטים. בעת ההצהרה, לפני אימות התצהיר המצהיר הינו מוזהר כי על הכתוב בתצהירו להיות אמת אחרת, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

מונחים בתחום התמ"א 38

בקשה להיתר
בקשה המוגשת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה בצירוף התוכניות הפרויקט בבקשה לקבלת היתר בניה. מימון הבקשה והגשתה מוטלת על היזם.
גרמושקה
מפת תכניות לפיו מבקש היזם היתרי בניה מהרשות המקומית לתכנון ובניה.

דירות חדשות

דירות אשר ייבנו על גבי הבניין הקיים ויהיו שייכות ליזם, קרי היזם יהיה אחראי על שיווק ומכירת הדירות החדשות וזאת במטרה לממן את עלויות החיזוק והשיפוץ של הבניין הקיים.

דירה קיימת

הדירות הקיימות בפועל בבניין,הרשומות בלשכת רישום המקרקעין.

היטל השבחה
מס המוטל על ידי הרשויות המקומיות בגין עליית שווי הנכס הנובעת מאישור תכנית. גובה המס הינו 50% מההשבחה, אשר ישולמו בעת מימוש הזכויות (מכירת הזכויות או ניצולן). בעת ניצול הזכויות (=בנייה), בתנאים מסויימים, ניתן לקבל פטור היטל השבחה לדירה אחת עד ל – 160 מטר.
היתר בניה
רישיון שניתן על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המאפשר את הבניה. היתר זה מוגבל בזמן והוא מבוסס על הגרמושקה שהוגשה על ידי היזם. סעיף 145 לחוק התכנון והבניה וכן תקנות התכנון הבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) מונים את המצבים בהם נדרש היתר בניה.

הערת אזהרה
זכות אובליגטורית הנרשמת בלשכת רישום המקרקעין. רישום הערת האזהרה בפנקסי המקרקעין נועדה למנוע עסקאות נוגדות וכן להודיע ולהזהיר כל אדם המעוניין בנכס כי קיימת התחייבות לעשות עסקה או להימנע מעשיית עסקה בנכס.

הרחבת דירה
הגדלת שטח הדירה על ידי הוספת ממ”ד, מרפסת וכדומה. הוראות תמ”א 38 מאפשרת הרחבת דירות עד 25 מ”ר.

זכויות בניה
זכויות המוענקות למגרש או נכס מסוים בהתאם לתכנית מתאר מקומית שטרם נוצלו. בתמ”א 38 זכויות הבניה מועברות ליזם בתמורה לחיזוק הבניין מפני רעידות אדמה.

חדרי יציאה לגג
חדרים שיהוו רכוש משותף באמצעותם יוכלו הדיירים לצאת אל הגג שם יותקנו המתקנים המשותפים.

טופס 4
אישור הניתן על ידי מהנדס הועדה המקומית לפי הנכס ראוי לאיכלוס וכי הנכס הוא כשיר לחיבור לתשתיות כגון: מים, חשמל, טלפון וכבלים.
יועצים
בעלי מקצוע הנבחרים על ידי היזם במטרה להוציא את הפרויקט לפועל, למשל: קונסטרוקטור, אדריכל, יועץ אינסטלציה ועוד.

יזם
אדם או חברה המעוניין למשקיע כסף בפרויקט התמ”א 38 בתמורה לקבלת אחוזי הבניה בבניין.

יחידה רישומית חדש
יחידה הנוצרת בעת תיקון צו הבית המשותף לצורך רישום הערת אזהרה לטובת היזם / קבלן, אליה מוצמד הגג והקרקע (של החניות העתידיות של היזם) וזכויות הבניה שאותם רוכש היזם. יחידה רישומית חדשה יכולה להירשם בחדר האשפה למשל (דבר נפוץ ומקובל בפרויקטים של תמ”א 38).
יפוי כוח למחיקת הערת אזהרה
יפוי כוח החתום על ידי היזם והנשאר בנאמנות אצל ב”כ הדיירים לפיו במידה ופרויקט לא יצא לפועל, יוכל ב”כ הדירים למחוק את הערת האזהרה הרשומה לטובת היזם/ קבלן על היחידה הרישומית החדשה.

מיסים
המיסים המוטלים על עסקת תמ”א 38 הינם המיסים החלים בכל עסקת מקרקעין ואלה הם: מס שבח, מס רכישה, היטל השבחה ומע”מ. לרוב הזים הוא הנושא בתשלום המיסים בעסקת תמ”א 38.

ממ”ד
מרחב מוגן דירתי. אחד היתרונות הבולטים בהוראות תמ”א 38 הינו האפשרות להוסיף לדירות קיימות ממ”ד דירתי.
מפקח מטעם הדיירים
מפקח העונה על הקריטריונים הדרושים בחוק, אשר יפקח מטעם הדיירים על העבודות החיזוק והשיפוץ בשטח בנוסף למפקח מטעם הקבלן/ יזם.
מפרט טכני
מפרט טכני הוא מסמך בו מפורטים העבודות שיבצעו בנכס, החומרים בהם יעשה שימוש. חוק המכר (דירות) מחייב את הקבלן להוסיף כנספח לחוזה את המפרט הטכני של הנכס העומד למכירה.
נציגות הבניין
קבוצת אנשים הנבחרים בבחירות באסיפה הכללית של הבניין, שתפקידם לייצג את דירי הבניין בפרויקט תמ”א 38 אל מול היזם/ עורכי הדין וכדומה.
ערבות בדק
ערבות המוענקת לדיירים על ידי היזם על מנת שהדיירים יהיו מוגנים במשך תקופת הבדק מבחינה כספית, קרי הערבות מהווה הוכחה לדיירים כי ליזם קיים סכום כסף לתיקון הליקויים ככל שיהיו.

ערבות ביצוע
ערבות המוענקת מטעם הבנק על ידי הקבלן / יזם לדיירי הבניין. ערבות זו נועדה להבטיח את ביצוע העבודה בהתאם לתנאי ההסכם שנכרת בין הזים/קבלן לבין הדיירים.
ערבות בנקאית
ערבות המוענקת על ידי הבנק, לפיה מתחייב הבנק לשלם את הסכום הנקוב בערבות לכשיידרש לממש את הערבות, וזאת ללא כל קשר לקיום התחייבויותיו של החייב בפני הנושה. בפרויקטי תמ”א 38 הערבות הבנקאית המוענקת לדיירים (או לבכ הדיירים) הינה בדרך כלל ערבות אוטונומית אשר יורדת עם התקדמות הפרויקט.
פרוטוקול מסירה
מסמך הנערך בשלב מסירת המפתח והחזקה של הדירה לרוכש הדירה ובו מפורטים רשימת הליקויים ואי ההתאמות בדירה.
קבלן מבצע
אדם או חברה המבצעים את עבודות החיזוק והשיפוץ בפועל בהתאם לתכניות שהוגשו ואושרו על ידי הועדה המקומית והיועצים השונים.
קו בניין
נתון המציין את המרחק המינימאלי הנדרש / בין קונטור המבנה לבין גבולות המגרש. רוב הרשויות המקומיות מחייבת השארת המרחק מינימאלי בין קו הבניין לגבולות המגרש אולם ישנן גם רשויות המאשרת כי קווי הבניין יגיעו לגבולות המגרש.
קומה מפולשת
קומת עמודים מקורה, הפתוחה בצדדים.
רוב דרוש
רוב קולות הדיירים הנדרש לצורך קבלת החלטה למימוש הוראות תמ”א 38 או תמ”א 38/2. הרוב הדרוש למימוש הוראת תמ”א 38 הינה רוב של 2/3 מבעלי הדירות ואילו הרוב הדרוש לצורך מימוש הוראת תמ”א 38/2 הינה רוב של 100%.
תיקון צו בית משותף
תיקון הצו הבית המשותף נועד להוספת יחידה רישומית חדשה בבניין אליה יוצמדו זכויות הבניה ועליה יוכל היזם לרשום הערת אזהרה לטובתו.
תמ”א
תוכנית מתאר ארצית. תכנית החלה על כל שטח מדינת ישראל והמאושרת על ידי הממשלה מגדירה את יעודי הקרקע, חלוקת המגרשים והשימוש בהם ברמה הארצית.
תנאי מתלה
תנאי שבהתקיימו ההסכם יצא לפועל.
תקופת אחריות
תקופה המתחילה מסיום תקופת הבדק ונמשכת שלוש שנים במהלכה חובת ההוכחה כי הנזק נגרם בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן הינה על הרוכש.
תקופת בדק
תקופת אחריות של הקבלן לטיב הבנייה הקבועה בחוק המכר המתחילה מיום העמדת הדירה לרשות הקונה, שבמהלכה חובת ההוכחה כי הנזק בדירה נגרם בשל מעשה ו/או מחדל של הרוכש מוטלת על הקבלן. תוקפת הבדק משתנה ממוצר למוצר ונעה בין שנה לשבע שנים.
תקנון
מסדיר את מערכת היחסים בין בעלי הדירות בינם לבין עצמם וכן זכויותיהם וחובותיהם לעניין הבית המשותף. קיימים שני סוגים של תקנון: תקנון מצוי ותקנון מוסכם.

דילוג לתוכן