תזכיר חוק להתחדשות עירונית

  • א. שם החוק המוצע:

תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת 2015 (תיקוני חקיקה), התשע”ה-2014 פרק _’: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

  • ב. מטרת החוק המוצע והצורך בו:

מימוש תכניות להתחדשות עירונית טומן בחובו יתרונות רבים. בין יתר היתרונות ניתן למנות את העלות הנמוכה של ביצוע התשתיות, שימור השטחים הפתוחים וניצולת קרקע גבוהה המקבלת משנה חשיבות במקום בו משאב הקרקע הוא מוגבל. כמו כן, תכניות מסוג זה תורמות באופן משמעותי לרווחתם של דיירי שכונות ותיקות בדרך של שיפור תנאי המגורים והמרחבים הציבוריים. עם זאת, שיעור המימוש של תכניות להתחדשות עירונית נמוך, ומשך זמן הוצאתה לפועל של תכנית כאמור ארוך באופן משמעותי.

פרק זה בהצעת חוק התכנית הכלכלית לשנת 2015 מבקש להתמודד עם האתגרים הניצבים למימוש תכנית להתחדשות עירונית ובכך לחולל שינוי משמעותי בתחום. הצעת החוק מניחה את התשתית החוקית להקמת רשות ממשלתית להתחדשות עירונית אשר תוביל ותרכז את הטיפול הממשלתי בנושא ההתחדשות העירונית ותהווה מוקד ידע בתחום לשם הגדלת היקף התכניות להתחדשות עירונית המגיעות לכדי מימוש.

  • ג. עיקרי החוק המוצע:

עיקר 1 (סעיף 1)

מוצע להגדיר את מטרת החוק  אשר בשים לב אליה ייעשו פעולות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. החוק המוצע נועד לקדם ולתמוך בפעילות להתחדשות עירונית שתוצריה יביאו להגדלת היקף הפרוייקטים שימומשו.

עיקר 2 (סעיפים 3-4)

מוצע לקבוע  כי תוקם רשות ממשלתית להתחדשות עירונית שתפעל לפי הוראות חוק זה ותהיה כפופה למדיניות הממשלה בנושא ההתחדשות העירונית. כמו כן, מוגדרים תפקידי הרשות, שהם, בין היתר, איתור מתחמים פוטנציאליים להתחדשות עירונית פיתוח של כלים מקצועיים לקידום הנושא, מתן ייעוץ לממשלה בנושא ההתחדשות העירונית וניהול הקרן להתחדשות עירונית.

לשם מילוי תפקידיה תפעל הרשות להקצאת משאבים עבור ועדות מקומיות לתכנון ובניה, תמליץ לרשות מקרקעי ישראל על הקצאת קרקע משלימה ותפעל לגיבוש הסכמות דיירים לביצוע תכניות להתחדשות עירונית.

עיקר 3 (סעיפים 5-7)

מוצע לקבוע כי ימונה ראש לרשות, ואת תנאי הכשירות למינויו וזאת לשם הבטחת מינוי מקצועי וראוי. כן מוצע לקבוע מהם תפקידיו של ראש הרשות והתנאים לפקיעת כהונתו. בנוסף, מוצע לקבוע כי עובדי הרשות יהיו עובדי מדינה על כל המשתמע מכך.

עיקר 4 (סעיפים 8-10)

מוצע לקבוע כי תקציב הרשות ייקבע בחוק התקציב השנתי. כן מוצע לקבוע כי ראש הרשות יהיה מורשה, יחד עם חשב הרשות, שהוא עובד אגף החשב הכללי במשרד האוצר, לייצג את הממשלה בעסקאות. מוצע גם כן לקבוע כי שר הבינוי והשיכון, באישור שר האוצר, יהיה רשאי לקבוע אגרות אשר ייגבו בעבור שירות אשר ינתן על ידי הרשות.

עיקר 5 (סעיפים 11-21)

מוצע לקבוע כי תמונה לרשות מליאה בת 12 חברים כמפורט בתזכיר החוק. המליאה תהיה הגוף המכווין את פעולות הרשות, בין היתר, בדרך של קביעת המדיניות הכללית של הרשות, אישור תוכניות העבודה שהרשות תגיש לה ופיקוח על פעילות הרשות. כן מוצע לקבוע את משך כהונתם של חברי המליאה שאינם עובדי המדינה ואת סדרי עבודת המליאה.

עוד מוצע לקבוע סייגים למינוי כחבר מועצה, התנאים לפקיעת המינוי, והתנאים להשעיית כהונה במליאת הרשות. בנוסף, מוצע להחיל על חברי המועצה כללים בדבר הימנעות מניגוד עניינים לשם הבטחת טוהר המידות וכללי מינהל תקין. להשלמת פרק המליאה, מוצע כי על חברי מליאה שאינם עובדי מדינה יחולו חיקוקים מסויימים שיצמצמו את האפשרות לפגיעה במינהל התקין.

עיקר 6 (סעיפים 22- 27)

מוצע לבצע תיקונים עקיפים במספר חוקים כך שראש הרשות יקבל סמכויות ותפקידים הנוגעים בתחום ההתחדשות העירונית שהיו נתונים עד עתה לממשלה וכן לוועדה להתחדשות עירונית שהוקמה מכוח  חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965. בתיקונים האמורים מוצע, בין היתר, לקבוע כי ראש הרשות יהיה רשאי להכריז על מתחמים להתחדשות עירונית, תחת סמכותה של הממשלה בנושא. כמו כן, מוצע לתקן את חוק רשות מקרקעי ישראל, התש”ך-1960 ולקבוע כי הרשות תנהל את הקרן להתחדשות עירונית וכן לקבוע כי ראש הרשות יבוא תחת יושב ראש הועדה להתחדשות עירונית לעניין הסמכות להמליץ על שמאי פינוי בינוי כאמור בחוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס”ו-2006.

עיקר 7 (סעיף 28)

מוצע לקבוע מועד תחילה מאוחר ביחס לחלק מסעיפי החוק כך שחוק זה ייושם באופן הדרגתי, בין היתר, ביחס להכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית וכן על מתן המלצה על שמאי פינוי בינוי.

 

 

  • ד. השפעת החוק המוצע על החוק הקיים:

יתוקן סעיף 33א לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965

יתוקנו סעיפים 1 ו-2ד לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש”ך-1960.

יתוקנו סעיפים 1 ו-2א לחוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס”ו-2006.

יתוקן סעיף 6א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס”ח-2008.

יתוקן סעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963.

יתוקן סעיף 2 לחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע”א-2011.

 

  • ה. השפעת החוק על תקציב המדינה:

כמפורט בסעיפים 8-10 לחוק. עם גיבוש המבנה הארגוני מול נציבות שירות המדינה ייקבע התקן המנהלי כך שיהלום את היקף משימות הרשות המתוארות בחוק זה.

 

  • ו. נוסח החוק המוצע:

תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת 2015 (תיקוני חקיקה), התשע”ה-2014

פרק _’: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

פרק א’: פרשנות
מטרה 1. מטרתו של חוק זה לקדם ולתמוך בפעילות להתחדשות עירונית לשם הגדלת היקף וקצב המימוש של פרויקטים להתחדשות עירונית תוך הגדלת היצע הדיור.
הגדרות 2. בחוק זה –
“חוק רשות מקרקעי ישראל” – חוק רשות מקרקעי ישראל, התש”ך-1960[1];
“חוק שירות המדינה (מינויים)” – חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959[2];
“חוק בינוי פינוי (פיצויים) – חוק בינוי ופינוי (פיצויים), תשס”ו-2006[3];
“חוק התכנון והבניה” – חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965[4];
” הרשות”- הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית שהוקמה בחוק זה;
“הקרן להתחדשות עירונית” – כמשמעותה בסעיף 2ד לחוק רשות מקרקעי ישראל;
“רשות מקרקעי ישראל” –  כמשמעותה בחוק רשות מקרקעי ישראל;
“השר” – שר הבינוי והשיכון;
פרק ב’: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
הקמת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 3. מוקמת בזה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית אשר תפעל לקידום ההתחדשות העירונית והגדלת היצע יחידות הדיור במרקם העירוני לפי הוראות חוק זה ובהתאם למדיניות הממשלה.
תפקידי הרשות 4. (א)            ואלה תפקידי הרשות :
(1)             קידום פרויקטים להתחדשות עירונית, ובכלל זה, בדרך של פינוי-בינוי, עיבוי בנייה, תמ”א 38 ובינוי-פינוי-בינוי;
(2)             האצת מימוש תהליכי התחדשות עירונית ;
(3)             איתור וקידום  תכנון לחידוש אזורים עירוניים בנויים;
(4)             זיהוי חסמים בתחום ההתחדשות העירונית וקידום פתרונות להסרתם, לרבות באמצעות המלצות לתיקוני חקיקה וקביעת מנגנונים מסייעים;  בהיבטים הנוגעים למיסוי תתייעץ הרשות עם מנהל רשות המיסים ;אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מהוראות כל דין;
(5)             ניהול הקרן להתחדשות עירונית;
(6)              קידום פתרונות למיגון העורף במסגרת התחדשות עירונית וזאת מבלי לגרוע מסמכויות של גופים אחרים לפי כל דין;
(7)             סיוע להתארגנות דיירים לשם מימוש וקידום תכניות להתחדשות עירונית;
(8)             פיתוח מפתחות וסטנדרטים מנחים לתכנון של פרויקטים להתחדשות עירונית;
(9)              קידום כלים לשדרוג מרכזי ערים ומרכזים מסחריים במסגרת תכניות להתחדשות עירונית;
(10)          הפצת מידע זמין ושוטף לציבור, לרשויות המקומיות ולאנשי מקצוע הנוגעים בדבר וריכוז מידע בדבר היקפי הדירות המתוכננות והמתחדשות באזורים עירוניים ותיקים;
(11)         מתן ייעוץ לממשלה ולשרי הממשלה וכן למועצה הארצית לתכנון ובניה ומועצת מקרקעי ישראל בתחום ההתחדשות העירונית;
(12)          מעקב אחר פעולות הממשלה ויעדיה בתחום ההתחדשות העירונית ככל שיקבעו בהחלטותיה.
(ב)             הרשות, לשם מילוי תפקידיה , תהיה רשאית לעשות, בהתאם לכל דין, כל פעולה הדרושה לשם מילוי תפקידה, ובכלל זה  –
(1)             להמליץ לרשות מקרקעי ישראל על הקצאת קרקע משלימה לתכניות להתחדשות עירונית לשם הגדלת הכדאיות הכלכלית של התכניות כאמור, בהתאם למדיניות מועצת מקרקעי ישראל;
(2)             להעמיד משאבים וכוח אדם לוועדות מקומיות לתכנון ובנייה כמשמעותן בחוק התכנון והבניה, לטובת קידום תכניות להתחדשות עירונית. העמדת משאבים וכוח אדם כאמור תתבצע לפי תבחינים שוויוניים שיקבע ראש הרשות;
(3)             לפעול לגיבוש הסכמות דיירים לביצוע תכניות להתחדשות עירונית, ולשם כך, בין היתר, לבצע פעולות הסברה, לעמוד בקשר עם הדיירים ולהעניק ייעוץ לדיירים ביחס לאפשרויות מימוש תכניות להתחדשות עירונית;
(4)             להפנות דיירים לרשימת יזמים וקבלני ביצוע בתחום ההתחדשות העירונית העומדים בתנאי סף שקבעה הרשות;
(5)             למנות יועצים חברתיים לטובת ליווי דיירים במהלך קידום תכניות להתחדשות עירונית והתאמת התכניות לצרכים של אוכלוסיית הדייירים.
ראש הרשות 5. (א)            הממשלה, על פי המלצת השר ושר האוצר, תמנה את ראש הרשות; ראש הרשות  יהיה עובד המדינה.
(ב)             תקופת כהונת ראש הרשות תקצב על ידי הממשלה; הודעה על מינוי ראש הרשות תפורסם ברשומות.
(ג)               ראש הרשות יהיה ממונה על ביצוע תפקידי הרשות לפי חוק זה.
תנאי כהונה 6. כשיר להתמנות כראש הרשות מי שהתקיימו בו כל אלה:
(1)             הוא בעל ניסיון ניהולי של חמש שנים לכל הפחות, באחד מאלה:
(א)            בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי הולם בהתחשב בהיקף פעילותה של הרשות;
(ב)             בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים הרלוונטיים לתחומי פעילותה של הרשות;
(ג)              בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של הרשות.
(2)             הוא בעל תואר אקדמי הרלוונטי לתחומי פעילותה של הרשות;
(3)             הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להתמנות כראש הרשות וכן לא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין בעניינו;
(4)             הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שנקבעו לעניין זה לפי חוק שירות המדינה (מינויים).
עובדי הרשות 7. (א)            עובדי הרשות יהיו עובדי המדינה ויחולו עליהם הוראות חוק שירות המדינה (מינויים), וכן הוראות חוק זה;
(ב)             עובדי הרשות יפעלו לפי הוראות ראש הרשות ובפיקוחו;
תקציב הרשות 8. תקציב הרשות ייקבע בחוק התקציב השנתי, בתחום פעולה נפרד במסגרת סעיף תקציב רשויות הפיקוח כמשמעותם בחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985.
אגרות 9. השר באישור שר האוצר רשאי לקבוע אגרות לעניין חוק זה, לרבות לכל ענין הקשור למתן שירות או מילוי תפקידי הרשות; וכן רשאי השר, באישור שר האוצר, לקבוע על מי מוטלת חובת תשלום אגרה לפי סעיף זה.
עסקאות הרשות 10. לצורך ביצוע הוראות חוק זה, מורשה ראש הרשות, יחד עם חשב הרשות, לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים 4 ו-5 לחוק נכסי המדינה, התשי”א-1951, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור.
פרק ג’: מליאת הרשות
מינוי המליאה והרכבה 11.           7 (א)            לרשות תהיה מליאה בה יכהנו שר הבינוי והשיכון, שיהיה יושב ראש המליאה, וכן 11 חברים נוספים:
(1)             ראש הרשות;
(2)             המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה;
(3)             המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון;
(4)             המנהל הכללי של משרד הפנים;
(5)             המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה;
(6)             המנהל הכללי של משרד הרווחה והשירותים החברתיים;
(7)             מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים;
(8)             סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר;
(9)             המשנה ליועץ המשפטי לממשלה;
(10)         מנהל רשות מקרקעי ישראל;
(11)         נציג הרשויות המקומיות אשר ימונה על ידי שר הפנים;
(ב)             חברי המליאה המנויים בסעיף קטן (א) (1) עד (10) יהיו רשאים למנות לעצמם ממלא מקום אחד או יותר ובלבד שממלא המקום הוא עובד המדינה וכשיר להתמנות לחבר מליאה בהתאם לאמור בסעיף 15.
(ג)              יושב ראש המליאה, באישור המליאה, ימנה ממלא מקום ליושב ראש המליאה מקרב חבריה.
(ד)             נציגי הממשלה במליאה יפעלו בהתאם למדיניות הממשלה, כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטותיה.
(ה)             הייתה הצבעה בישיבת המליאה והיו הדעות שקולות בה, יהא ליושב ראש קול נוסף באותו עניין.
תפקידי המליאה 12. תפקידי המליאה הם:
(1)             קביעת המדיניות הכללית של הרשות בתחום תפקידיה לפי חוק זה;
(2)             אישור תכנית העבודה והצעת התקציב שיגיש לה ראש הרשות;
(3)             מעקב אחר ביצוע בפועל של התכניות והתקציב שאושרו;
(4)             קבלת דיווחים שוטפים על פעילות הרשות מאת ראש הרשות ;
(5)             הנחיית ראש הרשות לשם ביצוע תפקידו.
תקופת כהונה 13. חבר המליאה האמור בסעיף7(א)(11) ימונה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו, ובלבד שלאחר תום שתי תקופות כהונה רצופות לא ימונה כחבר המליאה לתקופה נוספת במשך שלוש שנים לפחות.
סדרי עבודת המליאה 14. (א)            המליאה תתכנס 4 פעמים בשנה לכל הפחות; יושב ראש המליאה, ראש הרשות או חמישה מחברי המליאה רשאים לזמן ישיבות מליאה נוספות.
(ב)             המליאה תקבע את דרכי עבודתה ונהלי דיוניה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
(ג)              החלטות המליאה יתקבלו ברוב קולות בהצבעה; המניין החוקי בישיבות המליאה יהיה חמישה חברים לכל הפחות, ובהם יושב ראש המליאה או ראש הרשות.
סייג למינוי חבר מליאה 15. לא יתמנה אדם חבר המליאה אם תוך שבע השנים שקדמו למינויו הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או שתלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור.
פקיעת כהונה 16. (א)            חבר המליאה יחדל לכהן בה לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)             התפטר מחברותו במליאה במסירת כתב התפטרות ליושב ראש המליאה; התפטרותו תיכנס לתוקפה בתום 48 שעות ממועד מסירת כתב ההתפטרות;
(2)             חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה;
(3)             הורשע בפסק דין סופי בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מצדיקה את הפסקת הכהונה.
השעיה מכהונה 17. הוגש נגד חבר המליאה כתב אישום או קובלנה בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מצדיקה זאת – ישעה אותו יושב ראש המליאה מכהונתו; תקופת ההשעיה תסתיים לא יאוחר מיום הכרעת דינו בפסק דין סופי.
ניגוד עניינים 18.           7 (א)    לא ימונה ולא יכהן כחבר מליאה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המליאה לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המליאה רשאי להביא בחשבון, במסגרת שיקוליו והחלטותיו, גם את השיקולים הרלוונטיים לתפקיד שבשלו התמנה כחבר המליאה, ולא יראו אותו כמצוי בניגוד עניינים בשל כך בלבד.
(ב)     חבר המליאה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המליאה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המליאה לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו במליאה בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות המליאה.
(ג)      נתברר לחבר המליאה כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך ליושב ראש המליאה; לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.
(ד)     בסעיף זה , “עניין אישי” – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר המליאה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם בו חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה; “קרוב” – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה.
תוקף פעולות 19.           8 קיום המליאה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקום של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
החלת דינים על חברי מליאה 20.           9 חבר מליאה שאינו עובד המדינה, דינו כדין עובד המדינה לעניין חיקוקים אלה:
חוק העונשין, התשל”ז-1977 – הוראות הנוגעות לעובדי הציבור;
חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכט-1969;
חוק שירות הציבור (מתנות), התש”ם-1979;
התקנת תקנות 21. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
פרק ד’: תיקונים עקיפים
תיקון חוק התכנון והבניה 22.           2 בחוק התכנון והבנייה, בסעיף 33א –
(1) בסעיף קטן (א), במקום “הממשלה או ועדת שרים שהסמיכה לכך, רשאיות, בהמלצת הועדה שמונתה לפי הוראות סעיף קטן (ג)” יבוא “ראש הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית רשאי”;
(2) בסעיף קטן (ב) –
(א)            בפסקת משנה (2)(א) , במקום “הממשלה או ועדת שרים שהסמיכה לכך, רשאיות, בהמלצת הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ולאחר שהוועדה קיבלה את המלצת יושב ראש מוסד התכנון המוסמך, ועל פי תנאים שתורה הוועדה,” יבוא  “ראש הרשות רשאי, לאחר שקיבלה את המלצת יושב ראש מוסד התכנון המוסמך”;

(ב)             בפסקת משנה (2)(ב), במקום “הממשלה רשאית” יבוא “ראש הרשות רשאי”;

(ג)              בפסקת משנה (3)(א), במקום “הממשלה או ועדת שרים שהסמיכה לכך, רשאיות, בהמלצת הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף קטן (ג) ועל פי תנאים שתורה הוועדה” יבוא “ראש הרשות רשאי”;
(3)             3 סעיף קטן(ב1) – בטל.
(4) סעיף קטן (ג) – בטל
(5) סעיף קטן (ד)- בטל.
תיקון חוק רשות מקרקעי ישראל 23.           2 בחוק רשות מקרקעי ישראל –
(1)             בסעיף 1 –  אחרי ההגדרה “השרים” יבוא “הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית” – כהגדרתה בחוק התכנית הכלכלית לשנת 2015 (תיקוני חקיקה), התשע”ה- 2014; “מליאת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית– כמשמעותה בחוק התכנית הכלכלית לשנת 2015 (תיקוני חקיקה), התשע”ה- 2014.”;
(2)             בסעיף 2ד –
(א)            בסעיף קטן (א), במקום “במשרד הבינוי והשיכון” יבוא “ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית”;
(ב)             בסעיף קטן (ג), במקום “הממשלה או ועדת שרים מטעמה” יבוא “מליאת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית”;
(ג)              סעיף קטן (ד)  וסעיף קטן (ו) – בטלים.
תיקון חוק פינוי ובינוי (פיצויים) 24. בחוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס”ו- [5]2006 –
(1)             בסעיף 1, במקום ההגדרה “הועדה להתחדשות עירונית” יבוא:

“הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית” – הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית שהוקמה לפי חוק התכנית הכלכלית לשנת 2015 (תיקוני חקיקה), התשע”ה- 2014;

(2)             בסעיף 2א לחוק –
(א)            בסעיף קטן (א), במקום “ליושב ראש הועדה להתחדשות עירונית” יבוא “לראש הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית”;
(ב)             בסעיף קטן (ב), במקום “יושב ראש הועדה להתחדשות עירונית” יבוא “ראש הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית”;
תיקון חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) 25.  בסעיף 6א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס”ח-2008[6]
(א)            בסעיף קטן (א) במקום “ליושב ראש הוועדה להתחדשות עירונית כהגדרתה בחוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס”ו- 2006” ובמקומם יבוא “לראש הרשות להתחדשות עירונית כמשמעותו לפי חוק התכנית הכלכלית לשנת 2015 (תיקוני חקיקה), התשע”ה- 2014 (להלן- מנהל הרשות)”.
(ב)             בסעיף קטן (ב) במקום “ליושב ראש הוועדה” יבוא “לראש הרשות”.
תיקון חוק מיסוי מקרקעין(שבח ורכישה) 26. בחוק מיסוי מקרקעין(שבח ורכישה), התשכ”ג-1963[7]
(א)            בסעיף 49כח –
(1)             בסעיף קטן (א), במקום “הוועדה” יבוא “הממונים”, במקום “וכן הועדה שמינתה הממשלה לפי הוראות סעיף 33א(ג) לחוק התכנון והבניה” יבוא “ראש הרשות להתחדשות עירונית כמשמעותו בחוק התכנית הכלכלית לשנת 2015 (תיקוני חקיקה), התשע”ה- 2014 (להלן- ראש הרשות)”.
(2)             בסעיף קטן (ב), במקום “הועדה רשאית” יבוא “ראש הרשות”, במקום “הועדה” יבוא “הממונים”  והמילים “להמליץ לממשלה” יימחקו.
(3)             בסעיף קטן (ג), במקום “הכריזה הממשלה” יבוא “הכריז ראש הרשות”.
(ב)             בסעיף49ל(ב), אחרי “וכל עוד הכרזת הממשלה” יבוא “או הכרזת ראש הרשות”.
תיקון חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים 27. בהגדרה “מתחם פינוי ובינוי” שבסעיף 2 לחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), תשע”א-2011, אחרי “בסעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין” יבוא “כנוסחו ערב כניסתו לתוקף של חוק התכנית הכלכלית לשנת 2015 (תיקוני חקיקה), התשע”ה- 2014”.
תחילה 28. (א)            תחילתו של חוק זה ביום פרסומו.
(ב)             על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתם של סעיפים 22 ו- 24- 26 , חמישה חודשים מיום פרסום החוק.

[1] ס”ח התש”ך , עמ’ 57.

[2] ס”ח התשי”ט, עמ’ 86

[3] ס”ח התשס”ו , עמ’ 171.

[4] ס”ח התשכ”ה , עמ’ 307 .

[5] ס”ח התשס”ו, עמ’ 171.

[6] ס”ח התשס”ח, עמ’ 154.

[7]

שתפו את המאמר לחברים:

Email
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
דילוג לתוכן